Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

SPP Fonder AB

SPP Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Storebrand Asset Management AS, som i sin tur ägs av Storebrand ASA. SPP Fonder har outsourcat kapitalförvaltningen, midoffice- och back office-hanteringen till Storebrand Asset Management. Inom SPP Fonder hanterar vi ledning av bolaget, oberoende riskkontroll av regelverk och risk, ekonomistyrning, produktutveckling, marknadsföring och andelsadministration.

Mer information om SPP Fonder AB

 • Kontaktuppgifter

  Kontaktuppgifter

  Kontaktuppgifter
  Vardagar: 09:00 - 16:00
  Tel: 08-614 24 50
  E-post: info@sppfonder.se

  Observera skicka inte några känsliga personuppgifter i ert mejl.

  Postadress
  SPP Fonder AB
  105 39 Stockholm

  Besöksadress
  Vasagatan 10

  Organisationsnummer
  556397-8922

  Styrelsens säte
  Stockholm

 • Ledningsgrupp SPP Fonder AB

  Ledningsgrupp SPP Fonder AB

  Åsa Wallenberg
  Verkställande Direktör
  E-post till Åsa Wallenberg

  Henrik Dubois
  Vice Verkställande Direktör / Ekonomichef
  E-post till Henrik Dubois

  Palle Dahlström
  Risk Manager
  E-post till Palle Dahlström

  Kristian Håkansson
  Produktchef
  E-post till Kristian Håkansson

  Emelie Antonisen
  Compliance Officer
  E-post till Emelie Antonisen

  Observera skicka inte några känsliga personuppgifter i ert mejl.

 • Styrelse SPP Fonder AB

  Styrelse SPP Fonder AB

  Ordförande:
  Johan Törngren

  Ledamöter:
  Björn C Andersson
  Kristina Ensgård, Senior rådgivare och professionell styrelseledamot
  Jan Erik Saugestad, VD Storebrand Asset Management
  Tove Selnes, HR Direktör Storebrand

 • Revisorer och kontrollfunktioner

  I SPP Fonders organisation ingår kontrollfunktionerna:

  -             Riskhantering

  -             Regelefterlevnad

  -             Internrevision

  Ansvariga för dessa funktioner är Palle Dahlström (riskhantering), Emelie Antonisen (regelefterlevnad) och Håkan Molin vid EY (internrevision).

  Externrevision

  Externrevisor är PwC med auktoriserade revisorn Morgan Sandström som huvudansvarig. PwC är valda revisorer till den ordinarie bolagstämma som hålls under 2019.

  Förvaringsinstitut

  Förvaringsinstitut för de fonder som förvaltas av SPP Fonder är J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – Stockholm Bankfilial, organisationsnummer 516406-1086.

 • Aktieägarengagemang

  Sammanfattning av SPP Fonders aktieägarengagemang

  Enligt ny lagstiftning som gäller från den 10 juni 2019 ska fondbolag publicera principer om aktieägarengagemang på sina hemsidor. Dessa ersatte SPP Fonders tidigare riktlinje för ägarstyrning och är ett resultat av ändringar i Lag (2004:46) om värdepappersfonder som implementerar EU-regler på området. Riktlinjerna för aktieägarengagemang begränsas till SPP Fonders roll och ansvar som ägarrepresentant för fondandelsägarnas räkning.

  SPP Fonders nya riktlinjer uppfyller lagkraven men tar också höjd för de utvidgade krav som Fondbolagens Förening ställer i sin uppdaterade riktlinje "Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang". Återrapportering om SPP Fonders arbete enligt principer kommer ske årligen och första gången enligt de nya lagkraven under 2020.

  Riktlinjer för aktieägarengagemang SPP Fonder

  Till rapportsidan

 • Ersättningssystem

  SPP Fonder AB ("Bolaget") är en del av Storebrandkoncernen. Bolagets styrelse har fastställt principer för ekonomisk ersättning i bolaget. Principerna följer Storebrandkoncernens ersättningspolicy och omfattar alla anställda i Bolaget. Principerna har utformats med utgångspunkt i Finansinspektionens föreskrifter och hänsyn har tagits till Bolagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

  Bolaget ska ha en ersättningsmodell som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Ersättning till medarbetare ska uppmuntra till goda prestationer och beteenden, som verkar för att uppnå ett balanserat risktagande som överensstämmer med fondandelsägarnas intressen och som bidrar till långsiktigt värdeskapande i Storebrandkoncernen. Ersättningen ska följa vid var tid gällande lagar och föreskrifter.

  Den fasta ersättningen är individuellt anpassad och utgår ifrån förutbestämda interna och externa faktorer. Nivån på den fasta ersättningen baseras på medarbetarens erfarenhet, långsiktiga prestation, efterlevnad av kärnvärden och beteende.

  Bolaget kommer endast i mycket begränsad omfattning använda rörlig ersättning. För medarbetare på positioner som har en väsentlig inverkan på Bolagets eller förvaltade fonders riskprofil samt medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner tillämpas rörlig ersättning inte över huvud taget.

  Inför beslut om eventuell rörlig ersättning beaktas beslut om total tilldelning av rörlig ersättning som fattas utifrån Storebrandkoncernens principer och riktlinjer för ekonomisk kompensation. Den uppskjutna ersättningen kan bestämmas till noll och helt eller delvis falla bort vid särskilda situationer. Exempel på särskilda situationer är om det i efterhand visar sig att den anställde, avdelningen eller bolaget inte uppfyllt resultatkriterierna eller om bolagets ställning försämras väsentligt.

  Det är chefens ansvar att fastställa nivån på medarbetarnas ekonomiska ersättningar.  Ersättning till anställda i kontrollfunktioner (riskkontroll och regelefterlevnad) samt anställda i Bolagets ledningsgrupp fastställs av styrelsen efter förslag från Bolagets ersättningskommitté. Beslut ska fattas inom ramen för Storebrandkoncernens principer och riktlinjer för ekonomisk kompensation.

  Ersättningssystemet ska löpande ses över för att säkerställa att det motverkar ett risktagande som är oförenligt med fondernas riskprofil och fondbestämmelser. Bolagets ersättningsprinciper ses över årligen eller vid behov. En intern kontrollfunktion ska årligen granska att Bolagets ersättningssystem och att ersättningar överensstämmer med Bolagets ersättningsprinciper. Resultatet av granskningen ska rapporteras till styrelsen. Styrelsen är ansvarig för att ersättningsprinciperna regelbundet följs upp.

  En papperskopia av Bolagets information om ersättningsprinciper kan erhållas kostnadsfritt efter förfrågan till Bolaget, vilket också anges i fondernas faktablad.

 • Etiska regler
 • Intressekonflikter

  Enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder ska fondbolag vid förvaltning av en fond uteslutande handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS (2013:9) ska det finnas instruktioner för hantering av intressekonflikt.

  Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

 • Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner

  Ett fondbolag ska enligt Finansinspektionens regelverk verka för att erhålla bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning. SPP Fonder AB har därför fastställt interna instruktioner för att uppnå bästa möjliga resultat när bolaget, eller den uppdragstagare som uppgiften uppdragits, utför portföljtransaktioner eller placering av order för bolagets fonder.

  De interna instruktionerna tar hänsyn till ett flertal faktorer såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Vid bedömning av ovanstående faktorers relevans skall bolaget ta hänsyn till mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet samt utmärkande egenskaper för det finansiella instrumentet och dess handelsplats.

  Andelsägare kan få tillgång till bolagets instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner vid förfrågan.

 • Integritetspolicy

  För SPP Fonder AB är din personliga integritet mycket viktig och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd av dina uppgifter följs.

  Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du ingår avtal med oss samt vid användning av våra produkter och tjänster. Det kan t.ex. vara identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och information om hur du använder våra produkter och tjänster. 

  För mer information läs vår fullständiga Integritetspolicy.

  SPP Fonders Integritetspolicy

Fakta om SPP Fonder

Fonder: 29 st
Ordförande: Johan Törngren
Vd: Åsa Wallenberg
Antal anställda: 13
Startår: 2009
Förvaltat kapital: ca 205 miljarder 
Huvudkontor: Stockholm
(2020-03-31) 

Till våra fonder