Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

SPP Fonder AB

SPP Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Storebrand Asset Management AS, som i sin tur ägs av Storebrand ASA. SPP Fonder har outsourcat kapitalförvaltningen, midoffice- och back office-hanteringen till Storebrand Asset Management. Inom SPP Fonder hanterar vi ledning av bolaget, oberoende riskkontroll av regelverk och risk, ekonomistyrning, produktutveckling, marknadsföring och andelsadministration.

Mer information om SPP Fonder AB

 • Kontaktuppgifter

  Kontaktuppgifter

  Kontaktuppgifter
  Vardagar: 09:00 - 16:00
  Tel: 08-614 24 50
  E-post: info@sppfonder.se

  Observera skicka inte några känsliga personuppgifter i ert mejl.

  Postadress
  SPP Fonder AB
  105 39 Stockholm

  Besöksadress
  Vasagatan 10

  Organisationsnummer
  556397-8922

  Styrelsens säte
  Stockholm

 • Ledningsgrupp SPP Fonder AB

  Ledninggrupp SPP Fonder AB

  Åsa Wallenberg
  Verkställande Direktör
  E-post till Åsa Wallenberg

  Henrik Dubois
  Vice Verkställande Direktör / Ekonomichef
  E-post till Henrik Dubois

  Palle Dahlström
  Risk Manager
  E-post till Palle Dahlström

  Kristian Håkansson
  Produktchef
  E-post till Kristian Håkansson

  Sara Skärvad
  Kommunikationschef SPP Fonder
  sara.skarvad@spp.se

  Joakim Uvegård
  Compliance Officer
  E-post till Joakim Uvegård

  Observera skicka inte några känsliga personuppgifter i ert mejl.

 • Styrelse SPP Fonder AB

  Styrelse SPP Fonder AB

  Ordförande:
  Johan Törngren

  Ledamöter:
  Björn C Andersson
  Kristina Ensgård, VD Bliwa Livförsäkring
  Jan Erik Saugestad, VD Storebrand Asset Management
  Tove Selnes, HR Direktör Storebrand

 • Revisorer och kontrollfunktioner

  I SPP Fonders organisation ingår kontrollfunktionerna:

  -             Riskhantering

  -             Regelefterlevnad

  -             Internrevision

  Ansvariga för dessa funktioner är Palle Dahlström (riskhantering), Joakim Uvegård (regelefterlevnad) och Håkan Molin vid EY (internrevision).

  Externrevision

  Externrevisor är PwC med auktoriserade revisorn Morgan Sandström som huvudansvarig. PwC är valda revisorer till den ordinarie bolagstämma som hålls under 2019.

  Förvaringsinstitut

  Förvaringsinstitut för de fonder som förvaltas av SPP Fonder är J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – Stockholm Bankfilial, organisationsnummer 516406-1086.

 • Ägarstyrning

  Sammanfattning av SPP Fonders riktlinje för ägarstyrning

  Fondbolag skall, i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och gällande praxis handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget skall avseende det kapital som förvaltas för fondandelsägarnas räkning utöva en ägarroll i de marknadsbolag, där de förvaltade fonderna hör till de större ägarna eller där detta av andra skäl bedöms som väsentligt. Ägarrollen skall utövas på ett sådant sätt att fondandelsägarnas intresse beaktas, t ex genom att bolagens värde långsiktigt maximeras. Primärt sker detta i frågor rörande sammansättningen av respektive bolags styrelse och förfarandet vid bolagsstämmor. Mot bakgrund av detta och Fondbolagens Förenings riktlinjer för ägarstyrning har styrelsen i SPP Fonder AB (Fondbolaget) fastställt denna instruktion för ägarstyrning. Utifrån den enskilda fondens förutsättningar ska rösträtter utövas i andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska, där så är motiverat utifrån andelsägarnas intresse, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i företag där fonden själv är aktiv. Rösträtter får endast utövas i enlighet med den berörda fondens mål och placeringsinriktning. Fondbolaget ska löpande bevaka relevanta företagshändelser. Fondbolaget har dock i normalfallet inte ambitioner att utöva aktivt ägarskap, det vill säga ägarskap som syftar till direkt påverkan på företagets skötsel. Fondbolaget ska därför vanligtvis inte engagera sig aktivt i företags val av strategier, affärsinriktning eller andra sådana frågor, annat än om de aktualiseras i samband med företagsuppköp eller överlåtelse av verksamhetsgrenar. Fondbolaget ska alltid verka för att företag som de förvaltade fonderna investerar i agerar enligt relevanta koder och riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden.

  Riktlinjen fastställs av Fondbolagets styrelse. 

  Kommunikationschef ansvarar för ägarstyrningsfrågor.

  För att ta del av SPP Fonders riktlinjer för ägarstyrning i sin helhet, kontakta SPP Fonder på 08-614 24 50.

 • Ersättningspolicy
 • Etiska regler
 • Intressekonflikter

  Enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder ska fondbolag vid förvaltning av en fond uteslutande handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Enligt Finannsinspektionens föreskriver FFFS (2013:9) ska det finnas instruktioner för hantering av intressekonflikt.

  Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

 • Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner

  Ett fondbolag ska enligt Finansinspektionens regelverk verka för att erhålla bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning. SPP Fonder AB har därför fastställt interna instruktioner för att uppnå bästa möjliga resultat när bolaget, eller den uppdragstagare som uppgiften uppdragits, utför portföljtransaktioner eller placering av order för bolagets fonder.

  De interna instruktionerna tar hänsyn till ett flertal faktorer såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Vid bedömning av ovanstående faktorers relevans skall bolaget ta hänsyn till mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet samt utmärkande egenskaper för det finansiella instrumentet och dess handelsplats.

  Andelsägare kan få tillgång till bolagets instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner vid förfrågan.

 • Integritetspolicy

  För SPP Fonder AB är din personliga integritet mycket viktig och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd av dina uppgifter följs.

  Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du ingår avtal med oss samt vid användning av våra produkter och tjänster. Det kan t.ex. vara identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och information om hur du använder våra produkter och tjänster. 

  För mer information läs vår fullständiga Integritetspolicy.

  SPP Fonders Integritetspolicy

Fakta om SPP Fonder

Fonder: 28 st
Ordförande: Johan Törngren
Vd: Åsa Wallenberg
Antal anställda: 13
Startår: 2009
Förvaltat kapital: 185 miljarder 
Huvudkontor: Stockholm
(2018-12-31) 

Till våra fonder