Stäng
På spp.se använder vi cookies  för att få statistik om användningen av vår webbplats och för att ge ytterligare funktioner för dig. Vi kan också använda cookies i samband med marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

SPP Fonder AB

SPP Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Storebrand Asset Management AS, som i sin tur ägs av norska Storebrand ASA.

Mer information om SPP Fonder AB

 • Kontaktuppgifter

  Kontaktuppgifter

  Kontaktuppgifter
  Vardagar: 09:00 - 16:00
  Tel: 08-614 24 50
  E-post: info@sppfonder.se

  Postadress
  SPP Fonder AB
  105 39 Stockholm

  Besöksadress
  Vasagatan 10

  Organisationsnummer
  556397-8922

  Styrelsens säte
  Stockholm

 • Ledningsgrupp SPP Fonder AB

  Ledninggrupp SPP Fonder AB

  Åsa Wallenberg
  Verkställande direktör
  E-post till Åsa Wallenberg

  Peter Beckman
  Vice verkställande direktör
  E-post till Peter Beckman

  Palle Dahlström
  Riskcontroller
  E-post till Palle Dahlström

  Kristian Håkansson
  Produktchef
  E-post till Kristian Håkansson

  Henrik Dubois
  Ekonomi- och administrativ chef
  E-post till Henrik Dubois

 • Styrelse SPP Fonder AB

  Styrelse SPP Fonder AB

  Ordförande:
  Johan Törngren

  Ledamöter:
  Björn C Andersson
  Lars-Erik Eriksen, Investeringsdirektör Storebrand Fondforsikring
  Jan Erik Saugestad, VD Storebrand Asset Management
  Kristina Åkerstrand, VD Bliwa Livförsäkring

 • Ägarstyrning

  Sammanfattning av SPP Fonder ABs policy för ägarstyrning

  Fondbolag skall, i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och gällande praxis handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget skall avseende det kapital som förvaltas för fondandelsägarnas räkning utöva en ägarroll i de marknadsbolag, där de förvaltade fonderna hör till de större ägarna eller där detta av andra skäl bedöms som väsentligt. Ägarrollen skall utövas på ett sådant sätt att fondandelsägarnas intresse beaktas, t ex genom att bolagens värde långsiktigt maximeras. Primärt sker detta i frågor rörande sammansättningen av respektive bolags styrelse och förfarandet vid bolagsstämmor. Mot bakgrund av detta och Fondbolagens Förenings riktlinjer för ägarstyrning har styrelsen i SPP Fonder AB (Fondbolaget) fastställt denna instruktion för ägarstyrning. Utifrån den enskilda fondens förutsättningar ska rösträtter utövas i andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska, där så är motiverat utifrån andelsägarnas intresse, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i företag där fonden själv är aktiv. Rösträtter får endast utövas i enlighet med den berörda fondens mål och placeringsinriktning. Fondbolaget ska löpande bevaka relevanta företagshändelser. Fondbolaget har dock i normalfallet inte ambitioner att utöva aktivt ägarskap, det vill säga ägarskap som syftar till direkt påverkan på företagets skötsel. Fondbolaget ska därför vanligtvis inte engagera sig aktivt i företags val av strategier, affärsinriktning eller andra sådana frågor, annat än om de aktualiseras i samband med företagsuppköp eller överlåtelse av verksamhetsgrenar. Fondbolaget ska alltid verka för att företag som de förvaltade fonderna investerar i agerar enligt relevanta koder och riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden.

  Denna instruktion fastställs av Fondbolagets styrelse. Instruktionen skall fastsällas och godkännas minst en gång per år även om inga ändringar ska beslutas. Ansvarig för att dessa riktlinjer uppdateras är VD.

  VD ansvarar för ägarstyrningsfrågor.

  För uppföljning och kontroll av denna instruktions efterlevnad ansvarar Compliance Officer.

  För att ta del av SPP Fonders instruktion för ägarstyrning i sin helhet, kontakta SPP Fonder på 08-614 24 50.

 • Ersättningspolicy
 • Etiska riktlinjer
 • Intressekonflikter

  Enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder ska fondbolag vid förvaltning av en fond uteslutande handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Enligt Finannsinspektionens föreskriver FFFS (2013:9) ska det finnas instruktioner för hantering av intressekonflikt.

  Hantering av intressekonflikt

 • Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner

  Ett fondbolag sak enligt Finansinspektionens regelverk verka för att erhålla bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning. SPP Fonder AB har därför fastställt interna instruktioner för att uppnå bästa möjliga resultat är bolaget eller den part bolaget via uppdragsavtal gett uppdrag att utföra portföljtransaktioner eller placera order för de av bolaget förvaltade fonderna.

  De interna instruktionerna tar hänsyn till ett flertal faktorer såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Vid bedömning av ovanstående faktorers relevans skall bolget ta hänsyn till mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet samt utmärkande egenskaper för det finansiella instrumentet och dess handelsplats.

  Andelsägare kan få tillgång till bolagets instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner vid förfrågan.

Fakta om SPP Fonder

Fonder: 25 st
Ordförande: Johan Törngren
Vd: Åsa Wallenberg
Antal anställda: 12
Startår: 2009
Förvaltat kapital: 170 miljarder 
Huvudkontor: Stockholm
(2017-06-30) 

Till våra fonder